رویداد

ویژه

سکوی پرتاب سیستان و بلوچستان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان در تاریخ ۲ خرداد برگزار خواهد شد.

ویژه

دومین سکوی پرتاب قم با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان در تاریخ 6 اسفند برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری کردستان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب مانا با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های بانوان برگزار می‌شود.

ویژه

سکوی پرتاب یزد با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری تهران با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های کل کشور برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری کردستان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب زاینده رود با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های استان اصفهان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری هرمزگان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری گیلان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری قزوین با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری فارس با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.