گزارش سکوی پرتاب سیستان و بلوچستان

رسانه
2021/05/31 می
100st.ir/11108
کپی شد
استارتاپ، استارت‌آپ، استارت آپ، استارت اپ، استان قم، سکوی پرتاب قم، سرمایه پذیری استارتاپی، سرمایه گذاری استارتاپی، دریافت سرمایه، رویداد استارتاپی، دریافت سرمایه، سرمایه گذار خطر پذیر، 100استارتاپ، 100استارت‌آپ

 

پانزدهمیــــن کاروان اســــتانی ســــرمایه گــذاری 100 اســــتارت‌آپ در قالــــب رویــــداد ســــکوی پرتـــاب، درسیسـتان و بلوچسـتان حضوریافــت. بــــرای شــــرکت در ایـــن رویـــداد 90 تیـــم طرح‌هـــای کســب‌وکاری خــود را ارســال کــرده بودنــدکـه ازایــن تعــداد درنهایــت ۲۲ تیـــم پــس از بررســی و غربــال بـــه رویـــداد حضـــوری راه یافتنـــد. اختتامیــه این رویـــداد بـــا حضــور فعـــالان حــوزه نـــوآوری و فنــاوری، مســــئولان و اســـاتید اســـتانی و کشــوری در محــل تـــالار فردوســـی زاهـــدان برگـــزار شـــده و نهایتــا 6 میلیــارد و 900 میلیــون تومــان بـرای 10 طـرح برتر در قالب سـرمایه گــذاری تخصیــص داده شــد.

 گزارش کامل رویداد سکوی پرتاب سیستان و بلوچستان