به طور کلی این کسب‌وکار را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کیفیت ارائه‌ی تیم را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

ایده‌ی کسب‌وکار این تیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از نظر شما محصول این تیم چه‌قدر جذاب است؟

آیا شما به عنوان سرمایه‌گذار حاضرید سرمایه‌ی خود را در اختیار این تیم قرار دهید؟

میانگین نمرات ارزیابی تمام سوالات

تعداد شرکت کنندگان در ارزیابی هر تیم

نظرسنجی رویداد فین تک