تطابق راه حل/مساله

ویژه

ساختن و ارائه محصولي كه در بازار هيچ مشكلي را حل نمي‌کند و مشتری ندارد، دليل اصلي شكست كسب و كارهاي جديد است.