بوت استرپ

ویژه

استارتاپ یک فعالیتی است که براساس فناوری های جدید و با کمترین هزینه شکل می گیرد . بوت استرپ در هر استارتاپ مرحله‌ای است که بنیان گذاران یک استارتاپ باید بدون دریافت هیچ سرمایه‌ای رشد کسب و کار خود را شروع کنند.