اصطلاح استارتاپی

ویژه

Minimum Viable Product

ویژه

مالکیت فکری به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد؛ ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.

ویژه

نیچ مارکت بخش کوچک و متمرکزی از بازار گسترده‌تر است که کسب‌وکارهای بزرگ نخواسته‌اند یا نتوانسته‌اند برای آن بخش‌ها محصول مناسبی ارائه دهند.