شاخص‌های مالی، روش تدوین پیش بینی مالی استارتاپ‌ها

رسانه
2020/12/27 دسامبر
100st.ir/9946
کپی شد
استارتاپ، منتورینگ، منتور، راهبر، سرمایه گذاری استارتاپی، شاخص های مالی

خروجی پیش‌بینی مالی شاخص‌های مالی است که به سرمایه گذار ارائه می‌شود و  یکی از پرکاربردترین شاخص مالی، cashflow statemanet (جریان نقدیگی) است که برابر است با اختلاف sheet درآمد و هزینه، در خالص جریان نقدینگی، میزان پول موردنیاز مشخص می‌شود و موضوع دیگر در شاخص‌های مالی ارزش‌گذاری است که یکی از روش‌های محاسبه آن NPV است که مبتنی بر پیش‌بینی درآمد، پیش‌بینی هزینه و خالص جریان نقدینگی، ارزش فعلی کسب‌وکار شما را مشخص می‌کند.

ارزش کسب‌وکار شما در زمان حال برابر است با NPV جریان نقدینگی شما در 5 سال و ارزش terminal value شما که به سال صفر تنزیل پیدا کرده است. خروجی ارزش‌گذاری که اتفاق می‌افتد اصطلاحا post money valuation است، یعنی ارزش گذاری شما پس از جذب سرمایه، ارزش گذاری شما پیش از جذب سرمایه برابر است با اختلاف post money valuation شما با cash need شما. و درصد سهامی که به سرمایه گذار می‌دهید برابراست با cash need شما تقسیم بر post money valuation.