Valuation

رسانه
2020/12/29 دسامبر
100st.ir/19329
کپی شد
مفهوم ارزش گذاری در مقاله valuation در سایت 100استارتاپ

ارزش‌گذاری سهام فرایندی است که برای تعیین ارزش ذاتی فعلی، اقدام به پردازش داده های مورد نیاز (شامل رشد، ریسک و جریان‌های نقدی) می‌کنند.  در واقع ارزشیابی سهام نتایج متغیری به همراه خواهد داشت، زیرا از داده‌هایی حاصل می‌شود که دائماً در حال تغییرند.

صاحب‌نظران مالی در خصوص این‌که آیا ارزش‌گذاری سهام یک علم است یا هنر به توافق چندانی دست نیافته‌اند. از آن‌جایی که فرایند ارزش‌گذاری از مجموع تجارب و تحقیقات بازارهای مالی و ایجاد مدل‌های ریاضی یا تجربی توسعه یافته است، بنابراین تلقی این رشته به عنوان هنر منطقی نیست.