MERGER and ACQUISITION

رسانه
2020/10/20 اکتبر
100st.ir/17330
کپی شد
M&A؛ بررسی و تفاوت آن ها در 100استارتاپ

ادغام و تملیک (M&A) معمولا به جای یکدیگر استفاده می‌شود اما با یکدیگر تفاوت دارد. ادغام و تملیک به طور کلی به فرآیند تلفیق شرکت و دارایی‌ها از طریق انواع مختلفی از معاملات مالی اشاره دارد. 

ادغام (Merger):

ادغام از نظر حقوقی، به معنای یکی شدن دو شرکت تحت عنوان یک نهاد تازه با ساختار مالکیتی جدید است.مدیریت این شرکت جدید معمولا با مشارکت اعضای هر دو شرکت انجام می‌شود. در ادغام معمولا دو شرکت اندازه تقریباً یکسانی دارند و تصمیم می‌گیرند به جای اینکه به طور جداگانه اداره شوند، با هم متحد گردند. ادغام زمانی انجام خواهد شد که مدیر عامل هر شرکت به این نتیجه برسد پیوستن شرکتها به یکدیگر به نفع آنهاست.

 

تملیک (Acquisition):

در تملیک برخلاف ادغام شرکت جدیدی ظهور نخواهد کرد. بلکه شرکت کوچک توسط شرکت بزرگتر تصاحب می‌شود. این شرکت کوچک با تبدیل شدن دارایی‌هایش به بخشی از شرکت بزرگ‌تر، دیگر وجود خارجی به عنوان شرکت مستقل نخواهند داشت. چنین معامله‌ای را تملیک می‌نامند.

M&A بررسی و چیستی آن در 100استارتاپ