NDA

ویژه

پیمان‌نامهٔ عدم افشا (Non-disclosure agreement) قراردادی حقوقی میان حداقل دو نفر يا دو مجموعه است که در آن دو طرف موافقت می‌کنند اطلاعات محرمانه، دانش و دیگر معلومات مورد نظر خود را برای اهداف به‌خصوصی با یکدیگر به اشتراک بگذارند، اما آن اطلاعات را از دسترس یک دستهٔ سومی دور نگه دارند.