کاوه دلیری

ویژه

راه دست یافتن به بازار عراق راه دشواریست و بدون طی‌کردن مسیر منطقی، از شناخت بازار تا بومی‌کردن محصول و بازاریابی نمیتوان ورودی به آن داشت و در مقایسه با دیگر بازارهای بین‌المللی از نظر کاوه دلیری از سخت‌ترین بازا‌رها است. لذا باید بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری روی آن صورت بگیرد . بررسی عوامل شکست […]