برترین تیم های داوری شده

# استارت آپ استان ایده (از 20) نمونه اولیه محصول (از 20) تیم کارآفرین (از 30) مالی و سرمایه‌گذاری (از 10) بازار و فروش (از 20) امتیاز (از 100)
1
logo
demo
تهران 15 20 30 10 20 95
2
logo
آچارچک
همدان 18 16 29 9 20 92
3
100startups logo
شبکه اجتماعی تریدرها
همدان 20 20 30 3 16 89
4
logo
خویشاوره
همدان 15 20 30 5 19 86
5
logo
گروه مهندسی نوین ماهان هگمتانه
همدان 19 16 24 9 17 85