عادت های اتمی

ویژه

  چهار قانون برای ایجاد عادت‌های خوب در عصاره کتاب عادت‌های اتمی اثرات بهبود یک درصدی به سادگی می‌توان درباره اهمیت یک لحظه تعیین کننده اغراق کرد یا ارزش بهبودهای کوچک و روزمره را دست کم گرفت. ما اغلب خودمان را اینطور قانع می‌کنیم که موفقیت‌های بزرگ، نیاز به اقدامی بزرگ دارند. به همین دلیل […]