نشونی

عمومی – سخت افزارصنایع خلاق – سخت افزارمحتوا – صنایع خلاق عمومیفین تک سلامت، تجارت الکترونیک، بیگ دیتا و محتوا هوش مصنوعیصنایع خلاق

با حضور فعالان اکوسیستم استارتاپی

عمومیمحتوا – صنایع خلاقعمومی – سخت افزارصنایع خلاق – سخت افزارفین تک هوش مصنوعیسلامت، تجارت الکترونیک، بیگ دیتا و محتواصنایع خلاق