بزرگترین رویداد سرمایه گذاری

تیم های حاضر در رویداد

تیم هایی که موفق به جذب سرمایه شده اند

برخی از داوران و مشاوران حاضر در رویداد

برخی از مجموعه های حاضر در رویداد

برخی از سرمایه گذاران حاضر در رویداد

از ساعت 8 الی 18(تقاطع شمال غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی و
ارتش، بلوار ابوالفضل صمیع، باغ لارک)